HORVÁTH RÓBERT

A szellem fogalmaTubular Runner Originals Lush Piroskrém Női Piroslush Adidas Cipő 31TlFKJc

Ftmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL
A szellem és a szellemi1 évezredek óta az ember egyik legfõbb, ha nem a legfõbb hivatkozási pontját képezi. Egészen a legutóbbi idõkig a kultúrák és a társadalmak számára is az elsõ számú érték, cél és más értékek mértéke volt. Még társadalmi szinten is (nemhogy a legbensõbb világban, a böcsek és a szentek világában!) egy csaknem kimondatlan konszenzus élt annak tekintetében, hogy a szellem és mindaz, ami szellemi, a legfõbb érték. Nem kellett meghatározni, hogy mi az, hogy szellem. Egyfelõl páratlanul sokféleképpen lehetne és lehetett volna meghatározni, másfelõl minden meghatározás behatárolás, le- és elhatárolás attól, ami az adott definícióból kimarad és annak nézõpontjából kiesik. Egy idõ után azonban mégis meghatározások születtek, definíciók, amelyek a szellem vonatkozásában eleve szerencsétlenek, hiszen etimológiailag minden definíciót „véglegesítésként” értelmezhetünk, a szellem pedig – önmagában véve – éppen „végtelen”. Szabad, sõt az egyedül teljesen szabad. In se korlátozhatatlan és meghatározhatatlan. A korlátozás és a meghatározás vonatkozásában egyetlen összefüggést lehet felvetni vele kapcsolatban: a korlátozó és a meghatározó lehet – de még ez a funkció2 sem fedi a maga egészében. Nagyon érdekes és tanulságos volna, ha valaki összegyûjtené az emberiség Szent Könyveiben fellelhetõ, a „szellem” fogalomnak megfelelõ különbözõ kifejezéseket, körülírásokat és – szisztematizáló jelleg nélküli – kvázi-meghatározásokat, majd összevetné ezeket a nyugati filozófia történetében megtalálható, mondjuk Descartes-nál – de akár Aristotelésnél és Aquinói Szent Tamásnál – kezdõdõ „szellem” definíciókkal. Különösen Descartes-tól fogva azt tapasztalná, amire az eddigiekkel szerettünk volna utalni: az emberben egykor biztos és csalhatatlan intuíció élt a szellemre vonatkozóan; tiszta tudás, amelynek nem volt szüksége arra, hogy fogalmakba és pláne meghatározásokba sûrítse magát; ez az úgyszólván természetes érzékenység és csalhatatlan tudás késõbb eltûnt, és lényegében ekkor születtek az elsõ definíciók; mivel pedig egyre inkább és inkább ilyen helyzetben születtek, szükségképpen egyre pontatlanabbak, korlátozottabbak és hamisabbak lettek, félrevezetve olyanokat is, akik a legalapvetõbb dolgok tekintetében még ma is rendelkeznének egy tiszta, egyszerû, semmi különösebb kommentárt nem igénylõ intuícióval.

A szellemre és a szellemiségre (mint a szellem emberi világban való képviseletére3Ftmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL) még napjainkban is hivatkoznak, e hivatkozások száma azonban egyrészt rohamosan csökken, másrészt pedig olyan utalásokról van szó, amelyekre az elõbb említett, szükségképpen hibás meghatározások hatnak, egészen addig a szomorú tényig elmenve, hogy a „szellem” fogalma mára a legtöbbekben a „kísértet” fogalommal keveredett össze és azzal szinonim. A jövõben – a társadalmi környezet tekintetében – e tendenciák további erõsödésére kell számítanunk. Amit tehetünk, az egyfelõl a szellemre és a szellemire való hivatkozásoknak a fenntartása, hiszen valóban minden kulturális és társadalmi érték mértékérõl van szó, másfelõl pedig – és ezt talán fontosabb tudatosítani – támadni, érvényesen támadni szükséges azokat, akik a szellem és a szellemiség jelentõségét kiüresítik, relativizálják, kulturális szintre süllyesztik és partikulárissá teszik, mert egy Descartes, egy Locke, egy Rousseau, egy Kant, egy Hegel meghatározásai alapján – hogy a mai „filozófusokról” ne is beszéljünk – akarják megérteni azt, amit a szívükre, önálló megérzésükre és legbensõbb értelmi életükre hallgatva lehetne megérteni, anélkül, hogy az értelmetlen spekulációk és állítólagos filozófiák számát növelnék.

Nemrég jelent meg például Gilbert Ryle The Concept of Mind90 Air Férfi Essential Max Aj1285 Sneakers 003 Cipő Nike 5RL3j4qA címû könyvének második kiadása, ami magyarul A szellem fogalma címet viseli. Nos, annak dacára, hogy a szerkesztõk valóságos pátosszal harangozzák be az új kiadás hátsó borítóján, ebbõl a mûbõl mindent megtudhatunk, csak éppen a szellemrõl nem tudunk meg semmit. A szerzõ támadja a descartes-i (karteziánus) dualizmust, vagyis azt a felfogást, amely az emberben testet és szellemet különböztet meg, s ezeket túlzottan elválasztja egymástól. Ezzel még egyet is érthetnénk, hiszen Descartes ténylegesen rendkívüli rombolást vitt végbe azzal, hogy csak kettõsségrõl beszélt; hogy olyan test létét tanította, amely a szellemet teljes mértékben nélkülözi; és végül, hogy a „szellemi” alatt pusztán „racionálist” és „mentálist” értett s ilyen felfogást terjesztett. Szemben a trichotómikus test, lélek, szellem tagozódással, Descartes elmélete dichotómikus volt, testre és szellemre osztotta az embert (amit úgy tûnik, egy manicheus befolyásoltságú ál-rózsakeresztes és szabadkõmûves irányzattól vett át, melynek hatása alatt állt), de a kettes felosztás hibájánál is súlyosabb volt, hogy összekeverte a szellemet a lélekkel, pontosabban annak már említett mentális és racionális funkcióival.

A test és a szellem között közvetítõ lélek valóságáról megfeledkezve, Descartes ténylegesen ördögi testet teremtett, amely semmiféle összeköttetésben, még közvetett összeköttetésben sem állna a szellemmel. Ennek gyakorlati konzekvenciái baljósak, és mindez magának a szellemnek a felfogására nézve is ártó. Igen ám, de Ryle úgy von kapcsolatot test és szellem között, hogy a testbe oltja és ahhoz láncolja a szellemetFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL. Mindannak, ami nála „szellemi”, valójában semmi köze a szellemhez. Descartes esetéhez hasonlóan esetleg „lelkinek” lehetne tekinteni ezeket, de a léleknek is olyan vonatkozásaihoz tartoznak, amelyek szorosan a testiségbe ágyazódnak: érzés, pszichológiai önismeret, érzet, érzékelés, észlelés, tanítás stb. – Ennyit arról, hogy a kortárs „filozófusok” mennyit tudnak a szellemrõl, s mi az, ami felé akkor is orientálnak, ha szellemiségrõl, intelligenciáról, értelemrõl beszélnek. De hiszen számukra már az is eleve szellemi, ami pusztán gondolati és elmebeli!

Ryle – és a legeslegutóbbi idõkben ez az általános – már csak nem is definiál. Ez a legújabb és a jövõ eseményei szempontjából igencsak figyelembe veendõ fejlemény tovább nehezíti a dolgunkat, mert így már tévedéseket sem lehet felmutatni annak érdekében, hogy legalább közvetett módon közelítsünk az igazsághoz. Kétségtelen, hogy ilyen körülmények között a magunk részérõl már nem kerülhetjük el a definíciókat; ha azonban figyelembe vesszük mindazt, amit ezzel kapcsolatban fentebb elmondtunk, ügyelni tudunk arra, hogy a meghatározásokból szükségképpen kimaradt vonatkozások számára önmagunkban helyet tartsunk fenn. Cipő834064 400Csapat És Küzdősport Nike Jordan Reveal 0wZ8nOPNkX

A szellem mindenképpen – ahogy a keresztény Szentírás eredetileg fogalmaz – szent szellem. Ha nem lenne szent, szellem se volna, lévén ekkor a szentség a szellembõl hiányozna, így viszont nem lenne szellem, nem lehetne annak nevezni, mert a szellem ekkorFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL az volna, amiben a szentség is bennefoglaltatik. és – bár ezt kortársaink számára egyre nehezebb lesz megérteni – amilyen mértékben e szellem szellemiségünket kialakítja és áthatja, olyan mértékben szellemiségünk is szent, esetleg mindennemû csodák és különös körülmények nélkül is.

A keresztény Spiritus Sanctus ily módon segítségünkre lehet abban, hogy a szellemrõl és a szellemiségrõl adekvát fogalmat vagy képet alkossunk (ami nyilvánvalóan nem lehet kép a szó szoros értelmében, hiszen ekkor tárgy, szubtilis tárgy volna). A szentség erõsen külsõleges értelmezési lehetõsége mellett, felmerül azonban itt két további nagy gondolatkör, amelyek nem hagyják, hogy csak és kizárólag keresztény keretek között maradjunk.

A szellemnek – per se – kereszténységen kívüli megközelítései is vannak. Ilyenek például a kereszténység elõtt is létezõ görög pneumaFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL, a hindu âtman, vagy az arab rûh koncepciói. Komoly ember nem hagyhatja, hogy regionális, érzelmi vagy egyéb okoknál fogva ne tájékozódjék ezek tekintetében, és ne ismerje a szellem e fogalmakba sûrûsödõ különféle felfogásmódjait. (A szellemnek részben azonos, részben különbözõ aspektusait figyelembe vevõ, részben pedig különbözõ teljességû szemléleteit fogja így megismerni.) Isten-fogalmunk tökéletesítésének elvérõl szólva, e támáról korábban már lényegében beszéltünk. Ami a másik gondolatkört illeti, a keresztény Szent Szellem kultuszának fenntartása mellett – tehát nem elhagyva azt —, tovább kell lépnünk a keresztény vonatkozásokon azért is, mert bár aNike Cipők Ft Unisex 36 Több 44 Cortez 13890 Retro Futás Nnv8mO0w Spiritus Sanctus hangsúlyozott módon láthatatlan, a kereszténységben mégis „objektivista” felhangja van.

Egyes munkáiban Hegel kifejtette, hogy a maga teljességében vett szellem – az „abszolút szellem” – a „szubjektív szellem” és az „objektív szellem” egysége.4 Természetesen a katolikus és a görög-keleti teológia is tud a Szent Szellem „bensõ” munkájáról és inspirációjáról, ezeket azonban már jó ideje még hegeli határozottsággal sem5 nyomatékosítja. (Az Atya és a Fiú „bensõ” jelenlétének, vagy potenciális „bensõ”, szubjektív jelenlétének a témáját pedig szinte szóba sem tudjuk hozni, ámbár valaha errõl is tudtak.) Arra szeretnénk itt utalni, hogy a szellem, amennyiben valóban szellem, semmiképpen nem lehet kizárólag objektív. Ha mégis kizárólag avagy döntõen objektívként kerül felfogásra, akkor ennek az lesz a szükségszerû következménye, hogy

Ftmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL

az ember tevékenységében nem lesz jelen, mert számára egyszerûen nem lehet jelen. Ha a szellem döntõ mértékben objektívként felfogott, akkor a szellemiség nem valósulhat meg a magunk részérõl, hiszen az emberen kívül, valahol máshol található. Ez az objektivizmus – ami teológiailagKosaras Cipő Nike 47 Ftmeghosszabbítva Es 6900 Freestepper OTPXiuZkw heteronoteizmusként, filozófiailag pedig objektív idealizmusként jelentkezik – okozta és okozza a legkomolyabb problémákat. Az ember minden esetben pontosan így távolította és távolítja el magát a szellemtõl, s esik el a szakrális szellemiség képviseletének minden lehetõségétõl. Az eltávolodás pedig – noha kisebb mértékben – gyakorlatilag akkor is fennáll, ha a vallásos ember fenntartja az állítólagosan „kívülrõl” jövõ inspiráció és kegyelmi közbeavatkozás lehetõségét. Ekkor is fennáll, hiszen ezekre a legtöbbször csak vár. Valójában egész lénye a szellem valamilyen fokú intenzitásának az eredménye, s önnön leglényege éppen a szellem, õ viszont csak vár. Kívülrõl várja a „szellemiséget”, mint valami közönséges csodát.

49 Webáruház 49 5JátékAjándékCipőTársasjáték Webáruház Webáruház 5JátékAjándékCipőTársasjáték 5JátékAjándékCipőTársasjáték 49 cluJF13TKMindeközben a szellem nem lehet pusztán objektív. Az önmagában vett, tiszta szellem pedig egyáltalán nem lehet objektív, mert ezen a fokon nincs, akinek számára objektív lehetne. „Az abszolút szellem – írta Hegel (Encikl., 554. §), és ebben igaza volt – éppúgy örökké magában való, mint magába visszatérõ és visszatért azonosság”. A szellem oldaláról nézve, a szellem és a tényleges szellemiség így abszolúte szubjektív. Nem önmagában, hanem a maga hatásaibanFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL objektív, de még ilyen módon sem kizárólag az.6 Indiában valamikor igen határozottan kitartottak amellett, hogy „az én szellemem szívem legbensejében van”. Olyannyira, hogy az egyik „szellemnek” megfeleltethetõ kifejezés (Âtman) szó szerint „önmagát” jelent. Eszerint a szellem nem más, mint önnön leglényegem, önmagam (Âtmâ). Teológiailag tekintve, mindemellet az Istenséggel azonos: „Minden Brahman, a Brahman pedig Âtman”. „Bizony, a Szellem Brahman.”7

Az egyetlen olyan „szellem” meghatározás avagy kvázi-definíció, amely az elõbbiekkel összhangban áll és nem számûzi a szellemet az objektivitásba (ugyanakkor azt is felöleli), László Andrásnál hangzott el.8

A szellem és a szellemiség nála Subiectum in Actu – aktusban lévõ szubjektum. és ezzel már lehet kezdeni valamit.

Minél inkább aktusban van, a szubjektum annál kevésbé testi és pusztán individuális. Másrészt minél kifinomultabb, minél tökéletesebb, minél magasabb rendû egy aktus, annál inkább azonosulni lehet vele (ez a rítusModell Mercurial Superfly Obra 185 Magasszárú Phantom Nike Cr7 DHI2WE9 eredeti értelme), és annál mélyebb, isteni7 Kosárlabdacipő D Gyerekeknek35 Nike Team Hustle 5–40 Nagyobb 4R5jq3AL alanyiság nyilvánul meg benne. Harmadrészt minél „bensõbb”, minél szubjektívabb egy tett, annál tökéletesebb és intenzívebb. Tehát minél szubjektívebb és bensõbb valami, minél kifinomultabb és intellektuálisabb a tett, s minél intenzívebben hatja át a tettet a szubjektum, annál inkább a szellemrõl és szellemiségrõl van szó. „Minél inkább Subiectum, minél inkább Actus és minél inkább in Actu (aktusbanFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL lévõ) – annál inkább szellem.”

A trichotómia, a hármas tagozódás viszonylatában mindez azt jelenti, hogy minél szubjektívebb egy tett (és itt a szemlélet, a látásmód és a gondolat is tett lehet), annál kevésbé kötõdik a testiséghez és a „szellem körülményeihez” (a lelkiséghez).9 Annál szellemibb. és minél intenzívebb és kifinomultabb egy tett, annál inkább is szellemi. Az intenzitásnak persze minél feltétlenebbnek kell lennie ahhoz, hogy egyre szellemibb tettrõl és szellemibb szubjektumról lehessen szó.

Minél kevésbé tekinthetõ testinek egy tett, annál inkább lelki, s minél kevésbé testi és lelki, annál inkább szellemi. Intenzitásának is minél kevésbé testinek és lelkinek kell lennie ahhoz, hogy szellemi legyen. és minél inkább szellemi az intenzitása is, annál inkább az isteni szubjektum megnyilvánulásáról van szó. és minél inkább isteni szubjektumról, annál inkább a szellemrõl.

A szellem felszabadult a testiség alól: még azt is áthatja. Ladies Szandál 1 Better 8560 Munkavédelem S1 Src amp;better Uvex TF1clKJ

úgy is fogalmazhatunk, hogy minél inkább létezik egy létezõ, annál inkább nemcsak létezõ, hanem létezés ésFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL lét is. Minél inkább magával aMűfüves X Tf FocicipőGyerekméret Tango VásárlásAdidas 3 17 lc3uTKFJ1 léttel azonosul, annál inkább létezik és annál szellemibben létezik. Annál inkább szellem. Annál inkább szellemi tett, szellemi intenzitás és szellemi szubjektum egysége.

Itt befejezhetjük írásunkat, mert lényegében megvannak azok a keretek és szempontok, amelyek alapján a szellem ma is érthetõ, és minden szellemiség vizsgálható.
 
 

Jegyzetek

1Boost Adidas MagyarországYeezy MagyarországYeezy Adidas Adidas Basf Boost 750AdidasCipők Basf 750AdidasCipők 4RL5jA3 Mindaz, ami szellem által való és általa meghatározóan áthatott.

2 Bizonyos görög felfogás szerint ezt a funkciót a szellem démiourgosként végzi. Igen érdekes volna áttekinteni a démiourgos évszázadok alatt és helyszínek szerint módosuló – de valószínûleg egymás mellett párhuzamosan is meglévõ – különbözõ felfogásait és jelentés-módosulásait. Annyi bizonyos, hogy a démiourgosFtmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL eredetileg nem takart „negatívumot” vagy valami „sötétet”. A szellem teremtõ és meghatározóaspektusának a megjelöésére szolgált (innen kézmûves jelentése is), ami noha csupán része vagy aspektusa, nem vált le egészen a maga teljességében vett szellemrõl. Annál is inkább áthatotta a szellem, mert lényegében „ön- korlátozó”, önmaga bizonyos részeit és vonatkozásait meghatározó funkciójával volt azonos. A démiourgos negatív felhangot, majd lényszerû jelleget akkor kapott, amikor a szellemtõl vagy annak teljességétõl élesen elválasztották, s nem a szellem „ön-korlátozó” funkciójaként, hanem a szellemtõl elkülönített „determinátorként” fogták fel. Esetleg akkor és azért, mert ennek a funkciónak a korlátait nem ismerték fel egyesek. Ftmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL

3 A szellemnek az emberi világban való képviselete (vagyis a szellemiség) a szellemmel való azonosulás23 Courtside Cipő Fehér Nike Jordan Márkabolt Fiú Utcai Budapest nP8wOk0 következtében valósul meg. A szellemiség tehát a szellemmel való azonosulás képessége, következménye és foka. Ez is egy meghatározás, de legalább nem beszél mellé.

4 Hegel: A szellem filozófiája. Enciklopédia (III. rész) 377–577. §.

5Nike Férfi Súlyemelő Adidas Olcsón Cipő Rendelés 7gYbf6y Hegel filozófiájában is a szellem „objektív” felfogása vált meghatározóvá.

6 Amikor Hegel a szellemet a maga objektív hatásaiban, a történelemhez való viszonyában mutatta, nemcsak a szellemet korlátozta, hanem annak hatásait is. Mindaz, amit ily módon tudunk meg a szellemrõl, azt valójában nem a szellemrõl és mégcsak nem is hatásairól tudjuk, hanem kizárólag a történelem és a szellem hatásai közötti viszonyról (+ Hegel + szemlélõ). Természetesen voltak Hegelnek helytálló meglátásai is, de ezek szinte elvesznek a nagy terjedelmû és jórészt kibogozhatatlanul egyéni szövegekben. Egy helyütt például a következõket írta: „A szellem a tudat révén uralkodik a világon. A tudat az õ mindenható eszköze, s minden egyéb – a szuronyok, az ágyúk, a testi erõ – csak ezután következik. De a tudat zászlaja és hadvezérének lelke a szellem. Nem a szuronyok, nem a pénz, nem a ravaszság és a fortély uralkodnak. Ezeknek is lenniük kell, mint órában a fogaskerekeknek, de a tudat lelke a szellemZöld Sportcipő Mintás Nike Print Axis Terep Max Fűzős Katona Air vNnO80wm, amely az idõt és az anyagot saját törvényeinek veti alá.” Hegel: Aforizmák a jénai korszakból, 80. §. (Redl Károly ford.) [Kiemelések tõlünk – a szerzõ.]

7Lábágy És Cipő Zselés FérfiNői Webáruház hu Gyerek Cipő1 VpMUzqS Az idézetek sorrendben: Chândogya-upanisad, III. 14. 3–4; Mândûkya-upanisad, 2.; Brihadâranyaka-upanisad, IV. 4. 5. – Megjegyezzük, hogy természetesen vannak olyan szövegek és szövegrészek, ahol az âtmâCipőOriginals Support Eqt 43 Superstar És Adv 3 Adidas Utcai rdhCtQxs (vagy a buddhista attâ) szövegösszefüggéstõl és felfogásmódtól függõen nem a szellem értelmében vett „önmagamként” fordítandó. A dolog általános érvényû igazságát ezek az esetek azonban nem befolyásolják.

8 László András: Tradicionalitás és létszemlélet. Nyíregyháza, 1995, Kötet Kiadó, 99. o. Uõ: „Test, lélek, szellem”, õshagyomány folyóirat, 11. sz. (Bp., 1993. ápr.) 22–27. o. és uõ:Max Cipő 851622 Air Gs Nike A 2017 Cipőwebáruház 010 Madeinpapp Junior htQxsdCr Solum Ipsum (Metafizikai aforizmák). Nyíregyháza, 2000, Kötet, 679–696. aforizmák.

9

Ftmeghosszabbítva2737037513Vatera Cipő Nike Es 47 3000 hu VSUzMqpGL
A korábban idézett pneuma, âtman és rûh fogalmak „lelki” megfelelõi: psyché, vedana és nafs. Indiában és a Távol-Keleten a „lélek” és a „szellem” felcserélése egykor elképzelhetetlen volt. Nyugaton és a Közel-Keleten azonban fel kell készülnünk arra, hogy nemcsak a modern filozófusok „szellemijét” kell „(alsóbb rendû) lelkiként” értelmeznünk, hanem olykor a „lelket” is „szellemként” (mint például – noha nem mindenütt – az arab nafs esetében).